Juhi ettevalmistamise algastme koolitusel õpingute alustamise tingimused

A1-alamkategooria mootorsõidukijuhi algastme koolitusele saab õppima asuda isik, kes õppetöö alustamise ajaks on vähemalt 15,5-aastane. Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

 

Juhi ettevalmistamise algastme koolituse ülesehitus ja korraldus

A1-alamkategooria mootorsõidukijuhi algastme koolituse hulka kuuluvad liiklusteooriaõpe, sõiduõpe ning esmaabi koolitus. Teooriaõpe jaguneb 24 teooriatunniks, millele lisandub kooli teooriaeksam. Sõiduõpe jaguneb 12 sõidutunniks.

Liiklusteooria tunni pikkuseks on 45 minutit. Õppesõidutunni pikkus on 45 minutit. Korraga on teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks olema katkematu puhkepaus vähemalt 15 minutit, mille jooksul õppetegevust ei toimu. Osavõtt kõigist teooria- ja sõidutundidest on kohustuslik. Õppesõidul võib õpetaja õpetada korraga ainult ühte õpilast.

Õppekeskkonna kirjeldus

Liiklusteooria õpe toimub loengute vormis auditoorselt või elektrooniliselt Zebra Autokooli e-õppekeskkonnas.

Sõiduõpe toimub liikluseks suletud õppesõiduväljakul ja liikluses koos teiste liiklejatega. Sõiduvahendiks on A1-alamkategooria kaherattaline mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta.

Õppesõidu ajal on õpilasel on kohustus kasutada nõuetele vastavat sobiva suurusega motokiivrit, motosaapaid või muid kinniseid hüppeliigese kaitsega saapaid, motokindaid ning vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmeid. Lisaks turvavarustusele peab õpilasel seljas olema eredavärviline ohutusvest, mille seljaosal on õppesõidu tunnusmärk.

Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioon

A1-alamkategooria mootorsõidukijuhi algastme koolituse liiklusteooria- ja sõiduõpet viib läbi mootorsõidukijuhi õpetaja, kes omab:

  • A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja sõidukogemust vähemalt kolm aastat;
  • kehtivat mootorsõidukijuhi õpetaja 6. taseme kutsetunnistust;
  • Transpordiameti poolt väljastatud A-kategooria mootorsõidukijuhi õpetamise õigust.

Juhi ettevalmistamise koolituse lõpetamine

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu tunnid on üles ehitatud eesmärgiga aidata õpilasel saavutada ettenähtud teadmised ja oskused. Õppekavas toodud õpiväljundite saavutamiseks teeb aga õpilane iseseisvat tööd vastavalt tema võimetele ja vajadustele.

Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks on õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamise tõendamiseks tuleb õpilasel pärast teooria- ja sõiduõppe läbimist sooritada edukalt kooli teooria- ja sõidueksam õppetöö välisel ajal. Sooritades eksamid positiivselt ning saavutades nõutavad õpiväljundid, väljastab autokool õpilasele mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse. Juhul kui õpilane vajab täiendavalt individuaalseid lisasõidutunde, saab ta koolituskursuse tunnistuse pärast lisasõidutundide ja uue kooli sõidueksami edukat sooritamist.