1. Üldtingimused

1.1 Käesolev leping sätestab Õpilasele Zebra Autokooli poolt teenuse osutamise tingimused ja korra.
1.2 Zebra Autokool juhindub teenuse osutamisel järgmistest õigusaktidest:
a) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud AM, A1, A2, A ja B-kategooria
sõidukijuhtide riiklikust õppekavast ja Zebra Autokooli õppekavast;
b) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud nõuetest autojuhi
teadmistele, oskustele ja käitumisele;
c) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud auto- ja mootorrattajuhi
eksamineerimise eeskirjast;
d) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud auto- ja mootorrattajuhi
ettevalmistamise eeskirjast;
e) teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, mida ei ole eelmistes punktides nimetatud ning
Autokoolis kehtivatest sise-eeskirjadest.

2. Lepingu sõlmimine

2.1. Leping sõlmitakse Õpilase ja Zebra Autokooli vahel Õpilase valitud sõidukijuhtimise kategoorias
õppe pakkumiseks Autokooli kodulehe kaudu Õpilase valitud koolitusele registreerimisel.
2.2. Olukorras, kus Õpilane on alla 18-aastat vana, on vajalik lepingu sõlmimine Õpilase seadusliku
esindaja poolt. Sellisel juhul vastutavad Õpilane ja Õpilase seaduslik esindaja käesolevatest
tingimustest tulenevate kohustuste täitmise eest.
2.3. Leping jõustub esmase sissemakse tasumisel.

3. Lepingu objekt

3.1. Autokool pakub Õpilasele sõidukijuhtimise õpet Õpilase valitud kategoorias. Autokool pakub
õpet AM-, A1-, A-, A2- ja B-kategooria sõidukite juhtimiseks. Kursused sisaldavad järgmist:
3.1.1. AM-kategooria: 28 teooriatundi, 12 sõidutundi, lisaks esmaabikoolitus ja sõidueksam
(lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).
3.1.2. A2-kategooria (täiendõpe): 10 teooriatundi, 10 sõidutundi, kooli teooriaeksam, lisaks
kooli sõidueksam (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).
3.1.3. A2-kategooria (esmaõpe): 28 teooriatundi, 12 sõidutundi , lisaks esmaabikoolitus ja
sõidueksam (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).
3.1.4. A-kategooria (24-aastaselt, täiendõpe): 10 teooriatundi, 10 sõidutundi, lisaks kooli
sõidueksam (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).
3.1.5. B-kategooria: teooria loengud, 28 sõidutundi, lisaks 1 tund pimedaajakoolitust ja 1 tund
algastme libedakoolitust, esmaabikoolitust, kooli teooriaeksamit ning kooli sõidueksamit
(lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).

3.1.6 A1-kategooria: 28 teooriatundi, 12 sõidutundi, lisatasu eest esmaabi koolitus ja sõidueksam vastavalt hinnakirjale.

4. Sõidutunnid

4.1. Ühe sõidutunni pikkuseks on minimaalselt 45 minutit, mis sisaldab tunni sissejuhatust ja
kokkuvõtet.
4.2. Sõidutundide kohta peab Autokool arvestust õpingukaardil, kuhu märgitakse sõidutunni
toimumise kuupäev, tundide arv, tunni teema, tunni alguse aeg. Sõidutunni toimumist kinnitavad
oma allkirjaga õpingukaardil sõiduõpetaja ja Õpilane.
4.3. Kui õpilane ette teavitamata ei tule sõidutundi kohale vähemalt neljal korral, siis on autokoolil õigus leping ühepoolselt lõpetada.

5. Teenuse eest tasumine

5.1. Õpilane kohustub õppemaksu tasuma vastavalt Autokoolis kehtivale hinnakirjale. Hinnakirjaga saab tutvuda kodulehel.
5.2. Autokoolil on õigus kehtivat hinnakirja ühepoolselt muuta, teatades Õpilasele ette mõistliku aja
jooksul (kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis) hinnakirja muutmisest teenuse osutamise ajal
või enne seda. Teavitamine võib toimuda kodulehe kaudu. Kui Õpilane ei nõustu Lepingu sõlmimise
ajal või hiljem kokku lepitud hinnakirja muutmisega, on kummalgi Poolel õigus Leping lõpetada.
Lepingu lõpetamine käesoleva punkti alusel ei vabasta Õpilast tasumast seni saadud teenuse eest.
5.3. Esmane makse vastavalt hinnakirjale tuleb tasuda 7 tööpäeva jooksul alates valitud kursuse
alguskuupäevast. Esmase makse tasumata jätmisel loetakse, et lepingut teenuse osutamiseks ei ole
sõlmitud ning Õpilasel puudub õigus teenust saada.
5.4. Õppemaks, sh esmane makse punktis 5.3 nimetatud suuruses, tuleb tasuda Zebra Auto-Moto Kool OÜ
arveldusarvele. Õppemaks tuleb tasuda järgmistele arveldusarvetele: Luminor pank EE651700017004681191  või Swedbank EE902200221073687488 tasumisel tuleb märkida selgitusse Õpilase nimi, kelle eest tasutakse ning millise kursuse eest tasutakse (kategooria ja kursuse alguskuupäev).
5.5. Õppemaks loetakse tasutuks hetkest, mil Õpilase nimel tasutud summa laekub Autokooli
arveldusarvele. Tähtajaks õppemaksu tasumata jätmisel on Õpilane kohustatud tasuma viivist. Viivis
on 2% päevas tasumata summalt.
5.6. Õpingute lõpetamisel enne kursuse täielikku läbimist, tagastatakse Õpilasele tema kirjaliku
avalduse alusel Autokoolile ülekantud kasutamata ettemaksed.
5.7. Õpingute ennetähtaegsel lõpetamisel tasub Õpilane akadeemilise õiendi väljastamise eest
vastavalt kehtivale hinnakirjale. Esmast sissemaksu ei tagastata.

6. Õpilase õigused ja kohustused

6.1. Õpilane on kohustatud ilmuma kokkulepitud teooria- ja sõidutundidesse ning osa võtma
registreeritud koolitustest.
6.2. Õpilane ei tohi sõidutundi või koolitusele tulles olla Liiklusseaduse tähenduses joobeseisundis.
Sõiduõpetajal on õigus kahtluse korral tuvastada Õpilase joove ning joobeseisundis Õpilast sõidukit
juhtima mitte lubada. Kui Õpilane keeldub joobeseisundi tuvastamisest, on Sõiduõpetajal õigus
Õpilast sõidukit juhtima mitte lubada.
6.3. Õpilane on kohustatud tagama tema valduses oleva Autokooli inventari (sh sõiduki, sõiduks
vajaliku varustuse jm) säilimise ning tagastamise samas seisukorras, millisena inventar Õpilasele
väljastati. Juhul, kui Õpilane tagastab inventari kahjustatult, halvendab inventari seisukorda või ei
tagasta kasutusse antud inventari, on Autokoolil õigus nõuda Õpilaselt tekitatud kahju hüvitamist.
6.4. Õpilane on kohustatud sõidutundides jälgima seadusest tulenevaid kohustusi ning käituma
sõidukit juhtides ettevaatlikult ning hoolsalt. Õpilasel ei ole õigust nõuda õnnetusjuhtumi toimumise
korral Autokoolilt mis tahes vormis varalist- või mittevaralist kahjuhüvitist.
6.5. Õpilane on kohustatud jälgima e-koolis oma õpingukulutusi ja rahalisi laekumisi. Õppetunni eest
tasumine toimub ette. Tasuda on võimalik eelnevalt Autokooli arveldusarvetele või enne tunni algust
sõiduõpetajale. Kui õpilasel puudub vastava koolituse/tunni tarbeks ettemaks, siis on Autokoolil
õigus loobuda teenuse osutamisest.
6.6. Õpilane on kohustatud sõidutundi tulles esitama sõiduõpetajale paberil oma õpingukaardi.
Sõiduõpetajal on õigus tunni läbiviimisest keelduda, kui Õpilasel ei ole tundi tulles õpingukaarti
kaasas.
6.7. Õpingute lõppedes on Õpilasel kohustus tagastada Autokoolile arhiveerimiseks õpingukaart.
Õpingukaardi või tunnistuse kaotamisel on Õpilane kohustatud tasuma Autokoolile duplikaadi
väljastamise eest tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale.
6.8. Olukorras, kus Õpilane ei saa sõiduõpetajaga kokkulepitud sõidutundi tulla, peab Õpilane sellest
sõiduõpetajat teavitama vähemalt 24 tundi enne sõidutunni algust. Kui Õpilane teatab sõidutundi
mittetulekust sõiduõpetajat hiljem kui 24 tundi enne sõidutunni algust või jätab sõidutundi ilmumata
ilma eelneva teavituseta, tuleb Õpilasel broneeritud sõidutunni eest tasuda.
6.9. Olukorras, kus Õpilane on ennast registreerinud Autokooli poolt pakutavale koolitusele
(pimedaajakoolitus, algastme libedakoolitus, esmaabikoolitus,lõppastmekoolitus), kuid ei saa
koolitusest osa võtta, on Õpilane kohustatud sellest teavitama Autokooli vähemalt 24h ette e-kirja
teel aadressile info@autokoolzebra.ee. Kui Õpilane Autokooli teavitamiskohustust ei täida, tuleb
Õpilasel broneeritud koolituse eest tasuda.
6.10. Olukorras, kus Õpilane ei saa Sõiduõpetajaga kokkulepitud sõidutunnist või Autokooli
pakutavast koolitusest, millisele Õpilane on registreerunud, osa võtta seoses haigestumisega,
vabaneb Õpilane sõidutunni või koolituse tasu maksmise kohustusest arsti väljastatud tõendi alusel.
Arsti väljastatud tõend tuleb Autokoolile esitada kokkulepitud sõidutunni või koolituse ärajäämise
kuupäevast alates 3 tööpäeva jooksul.

7. Autokooli õigused ja kohustused

7.1. Pärast Autokooli teooria- ja sõidueksami sooritamist ning kogu koolituse kulude tasumist,
väljastab Autokool 72 tunni (tööpäevadel) jooskul Õpilasele tunnistuse koolituse läbimise kohta.
Autokooli väljastatud tunnistus annab Õpilasele õiguse minna eksamitele Transpordiameti büroosse.
7.2. Autokooli väljastatud tunnistus ei garanteeri Õpilasele Transpordiameti büroos juhiloa
väljastamist. Transpordiameti büroos antakse juhtimisõigus isikutele, kelle suhtes on lisaks Autokooli
väljastatud tunnistuse olemasolule täidetud ka muud, seaduses sätestatud nõuded (näiteks nõutav
vanus, terviseseisund, alaline elukoht Eestis jne).
7.3. Autokoolil ei ole kohustust kontrollida, et Autokooli sõidukijuhtimise koolituse lepingu
sõlmimisel oleks koolituse läbimisel Õpilasel täidetud eeldused Eesti Transpordiametis juhtimisõiguse
taotlemiseks, sh alalise elukoha olemasolu Eestis.
7.4. Olukorras, kus Õpilane on tundide eest tasumisega võlgnevuses, on Autokoolil õigus kuni
võlgnevuse tasumiseni ja ettemaksu olemasoluni keelduda järgmise sõidutunni aja broneerimisest.

7.5. Olukorras, kus Õpilane on tundide eest tasumisega võlgnevuses, edastab Autokool Õpilasele teate võlgnevuse olemasolu ja suuruse Õpilasele e-kirja või smsi teel Õpilase antud andmetele. Kui Õpilane ei tasu võlgnevust esimese tasuta teavituse tulemusena, on Autokoolil õigus ise või koostööpartneri vahendusel edastada Õpilasele korduv võlateatis. Korduvalt saadetud võlateatise eest on Autokoolil õigus nõuda lisa sissenõudmise kulude tasumist summas kuni 30 eurot.

7.6. Olukorras, kus Õpilane ei tasu võlgnevust Autokooli edastatud teavituse järgselt, on Autokoolil õigus edastada Õpilase maksehäired maksehäireregistrit pidavaale Creditinfo Eesti AS-ile avaldamiseks. Käesolevate tingimustega nõustumisel annab Õpilane nõusoleku Autokoolile avaldada võlgnevuse olemasolul Õpilase andmed maksehäireregistris.

8. Lepingule kohalduv õigus

8.1. Lepingule kohaldub Eesti õigus.
8.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui Lepingust
tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Tartu
Maakohtus.